Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-,levering- en betalingsvoorwaarden van:  Pedi-Joy, www.pedijoy.nl en www.pedijoy.com .

Artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, verkopen, leveringen van goederen en verrichtingen van diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien en voor zover die schriftelijk door ons zijn bevestigd. Door opdracht, koop of overeenkomst aanvaardt de koper deze voorwaarden. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de koper, waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan maken geen deel uit van de overeenkomst en binden derhalve de verkoper niet, tenzij de verkoper deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven. Afbeeldingen, etiketten, opgaven van kleuren, maten en dergelijke, die voor het sluiten van de overeenkomst zijn verstrekt zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn slechts een indicatie en zijn niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar en de verkoper is gerechtigd de goederen met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan de koper te leveren. Levertijden op de website van de www.pedijoy.nl en www.pedijoy.com zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen of offertes  zijn niet automatisch geldig voor nabestellingen.

Artikel 3. Levering en risico De verkoper wordt geacht zich aan zijn verplichtingen tot levering te hebben voldaan: Indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald, door de in ontvangst name van de goederen; Bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper dan wel door een door de verkoper ingeschakelde vervoerder; Indien de feitelijke levering van de goederen niet vanuit het bedrijfspand van de verkoper plaatsvindt, op het moment dat de goederen deze andere plaats verlaten. Indien de afnemer, om welke reden dan ook, nadat de verkoper de goederen heeft verzonden, de goederen niet ontvangt, is dit uitsluitend voor risico van de koper en blijven de betalingsverplichtingen volledig bestaan. In het geval dat de goederen op verzoek van de koper bij een derde worden afgeleverd, blijft de koper aansprakelijk voor de koopprijs van deze goederen. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkochte goederen in gedeelten te leveren en te factureren. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste / onvolledige gegevens. Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is. Wij leveren uitsluitend binnen Nederland. Voor leveringen naar het buitenland kunt u contact met ons opnemen.

Artikel 4. Levertijden De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van overschrijding, door welke oorzaak dan ook, van de aangegeven leveringstermijn.

Artikel 5. Prijzen Indien een prijs is overeengekomen, is de verkoper bevoegd om kostprijsverhogende factoren, welke optreden na het sluiten van de overeenkomst, door te berekenen aan de koper. Alle prijzen zijn exclusief BTW of andere overeenkomstige heffingen en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzendkosten. Leveringen met een factuurwaarde vanaf € 75,00 ex BTW en onder de 10KG worden franco geleverd. Bij leveringen met een factuurwaarde onder € 75,00 ex BTW , worden verzendkosten in rekening gebracht. Bij verzendingen van bestellingen boven de 10 kg zijn wij genoodzaakt extra verzendkosten te rekenen welke achteraf bepaald worden. Deze kosten zijn ongeacht de factuurwaarde voor rekening van koper.

Artikel 6. Betalingen Bij gebreke van schriftelijke reclame over de inhoud van onze facturen binnen acht dagen na factuurdatum, zullen die facturen geacht worden geheel in orde te zijn en een juiste omschrijving te bevatten van het geleverde en de voorwaarden waarop werd overeengekomen, behoudens bewijs van ons tegendeel.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud De verkoper behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor, tot aan het moment dat alle vorderingen hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook van de verkoper volledig zijn voldaan. Alle door de verkoper geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, software, elektronische bestanden enz. blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 8. Claims en retouren Goederen welke worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij uit een technisch oogpunt zijn bestemd, dan wel niet blijken te voldoen aan redelijke gebruikseisen als gevolg van een verkeerde technische verwerking , kunnen geen aanleiding geven tot claims als gevolg van dit afwijkende gebruik of die verkeerde verwerking. Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, dessin, afwerking en dergelijke, kunnen geen grond voor claims opleveren. Indien de koper andere dan bestelde en/of beschadigde goederen zijn geleverd, is de koper gerechtigd deze goederen retour te zenden. De koper is verplicht, ook indien in opdracht van de koper aan een derde wordt geleverd, het geleverde direct bij aflevering, doch in elk geval voor verwerking en binnen drie dagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren. Claims kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van goederen, welke zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd. Claims dienen schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd binnen tien werkdagen na ontvangst van de goederen bij de verkoper te worden ingediend, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en claims dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Claims welke een verborgen gebrek betreffen, moeten eveneens schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, worden ingediend binnen tien werkdagen, nadat een zorgvuldige koper het betreffende gebrek had kunnen ontdekken. Wanneer een claim gegrond wordt bevonden, kunnen ter keuze van de verkoper, de goederen worden vervangen dan wel kan de koper, na ontvangst en akkoordbevinding van de retourzending van de goederen door de verkoper, voor deze goederen worden gecrediteerd. De verkoper aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan in de vorige zin bedoeld. Koper en consument moeten verkoper de gelegenheid geven om claims te bekijken en te herstellen. Retourzendingen worden door de verkoper slechts geaccepteerd, indien dit van tevoren is overeengekomen en de goederen op de door de verkoper voorgeschreven wijze, deugdelijk verpakt en in de oorspronkelijke geleverde nieuw staat bij de verkoper worden aangeleverd. Claims van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

Artikel 9. Conformiteit en Garantie De geleverde goederen moeten die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst, bij normaal gebruik mag verwachten. ( conformiteit ) Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan dan heeft de koper recht op reparatie respectievelijk vervanging. Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die, die er door de producent van de zaak voor wordt verstrekt. Fabrieksfouten worden gratis hersteld, mits het binnen de garantietermijn valt. Afwijkingen aan het geleverde product betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Artikel 10. Beperking van Aansprakelijkheid Indien de verkoper aansprakelijk is voor de gevolgschade, uit welken hoofde dan ook, is deze beperkt tot de verzekerde som van de door de verkoper gesloten aansprakelijkheidsverzekering, indien deze aansprakelijkheid op aanvaardbare voorwaarden te verzekeren valt. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de goederen.

Artikel 11. Overmacht Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, die de verkoper niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee de verkoper bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de verkoper kan worden verlangd, daaronder begrepen staking en in gebreke zijn van zijn toeleveranciers, in gebreke zijn van bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte vervoerders, staking en calamiteiten zoals brand bij de verkoper. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht van blijvende aard zal zijn, zal de overeenkomst daardoor zijn ontbonden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle verbintenissen tussen de verkoper en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen verkoper en koper zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement, waarin de vestigingsplaats van de verkoper gelegen is.

Artikel 13. Privacy Beleid
Klik om ons Privacy Beleid in te zien op de volgende link: PRIVACY BELEID